فرم ثبت اطلاعات اساتید جهت سازمان مدیریت دولتی درخصوص تولید محتوا

 • 0
 • نام:*
  1
 • نام خانوا دگی:*
  2
 • کدملی:*
  3
 • تلفن همراه:*
  4
 • ایمیل*
  5
 • واحد دانشگاهی:*
  6
 • آخرین مدرک تحصیلی:*
  7
 • رشته تحصیلی:*
  8
 • گرایش تحصیلی:*
  9
 • توانمندی، مهارت و تجره کافی در خصوص موارد زیر را دارم:*
  موشن گرافیک
  ویدئو
  چندرسانه ای
  انیمیشن
  پادکست
  غیره (ذکر شود)
  10
 • *
  11
 • عناوین دوره هایی که توانایی برگزاری آنها را با توجه به لیست پیوست دارم (ثبت حداکثر 10 دوره):
  12
 • کد1:*
  13
 • نام دوره1:*
  14
 • کد2:*
  15
 • نام دوره2:*
  16
 • کد3:*
  17
 • نام دوره3:*
  18
 • کد4:*
  19
 • نام دوره4:*
  20
 • کد5:*
  21
 • نام دوره5:*
  22
 • کد6:*
  23
 • نام دوره6:*
  24
 • کد7:*
  25
 • نام دوره7:*
  26
 • کد8:*
  27
 • نام دوره8:*
  28
 • کد9:*
  29
 • نام دوره9:*
  30
 • کد10*
  31
 • نام دوره10:*
  32