فرم های پژوهشی اساتید

فرم تشویق و رکود علمی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم تشویق و رکود علمی

 

اسفند ۱۳۹۵

 

فرم قرارداد و تعهد فرصت معالعاتی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم قرارداد و تعهد فرصت مطالعاتی

خرداد ۹۷

فرصت مطالعاتی

بهار ۹۷

گزارش پایان دوره  فرصت مطالعاتی

زمستان ۹۷

فرم فرصت مطالعاتی

زمستان 98

فرم قرارداد داخلی دانشجویان دکتری پژوهش محور

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور

 

شهریور ۱۳۹۵

 

 

فرم های طرح های پژوهشی

عنوان

ناریخ بارگزاری

دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی

آذر ۹۷

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

 شهریور ۱۳۹۳

فرم قرارداد طرح پژوهشی

خرداد ۹۷

فرم تعهد ارایه مقاله طرح

شهریور ۱۳۹۵

فرم سخنرانی طرح

شهریور ۱۳۹۳

فرم صفر خام

شهریور ۱۳۹۳

فرم الف شناسنامه طرح پژوهشی

شهریور ۱۳۹۵

 

 

فرم های شرکت در کنفرانس های خارجی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم شرکت در کنفرانسهای خارجی

شهریور ۱۳۹۵

 

فرم های چاپ مقاله در مجلات

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم بررسی مقالات اعضای هیات علمی توسط گروه آموزشی 

آبان ۹۶

فرم جدید تشویقی مقالات

دی ۹۷

آدرس دهی مقالات

شهریور ۱۳۹۵

 

 

فرم پژوهانه

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه

فروردین ۱۳۹۷

 

 

فرم مجوز کارگاههای داخلی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم درخواست و اخذ مجوز شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های داخلی

شهریور ۱۳۹۵