فرم های پژوهشی اساتید

فرم تشویق و رکود علمی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم تشویق و رکود علمی

 

اسفند 1395

 

 

فرم قرارداد و تعهد فرصت معالعاتی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم قرارداد و تعهد فرصت مطالعاتی

خرداد ۹۷

فرصت مطالعاتی بهار ۹۷
گزارش پایان دوره  فرصت مطالعاتی زمستان ۹۷

 

فرم قرارداد داخلی دانشجویان دکتری پژوهش محور

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور

 

شهریور 1395

 

 

فرم های طرح های پژوهشی

عنوان

ناریخ بارگزاری

دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی

آذر ۹۷

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

 شهریور 1393

فرم قرارداد طرح پژوهشی

خرداد ۹۷

فرم تعهد ارایه مقاله طرح

شهریور 1395

فرم سخنرانی طرح

شهریور 1393

فرم صفر خام

شهریور 1393

فرم الف شناسنامه طرح پژوهشی

شهریور 1395

 

 

فرم های شرکت در کنفرانس های خارجی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم شرکت در کنفرانسهای خارجی

شهریور 1395

 

 

فرم های چاپ مقاله در مجلات

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم بررسی مقالات اعضای هیات علمی توسط گروه آموزشی 

آبان 96

فرم جدید تشویقی مقالات

دی ۹۷

آدرس دهی مقالات

شهریور 1395

 

 

فرم پژوهانه

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه

فروردین ۱۳۹۷

 

 

فرم مجوز کارگاههای داخلی

عنوان

ناریخ بارگزاری

فرم درخواست و اخذ مجوز شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های داخلی

شهریور 1395