انواع عضویت در باشگاه

 

ماده۳: نوع عضویت اولیه متقاضیان بر اساس مدارک ارائه شده در زمان ثبت نام، تعیین می شود. این عضویت پویا بوده و در صورت افزایش امتیاز در حین عضویت، قابل ارتقاء می باشد.

۳ - ۱) عضو عادی: متقاضیانی که بتوانند حداقل ۲۰ امتیاز از جداول یازده گانه این آئین نامه را کسب نمایند، به عنوان عضو عادی باشگاه شناخته میشوند. طول دوره عضویت عادی در باشگاه نامحدود می باشد.

تبصره۳: اعضای عادی می توانند در کارگاههای آموزشی برگزار شده توسط دفاتر باشگاه شرکت کرده و با افزایش توان علمی و پژوهشی خود در جهت تولید علم تلاش کنند. این اعضاء پس از کسب حداقل ۵۰ امتیاز به عضو پژوهشگر باشگاه ارتقاء می یابند. مرجع بررسی و تائید این نوع عضویت روسای باشگاه در واحدها می باشند.

۳ - ۲ ) عضو پژوهشگر: متقاضیانی که بتوانند حداقل ۵۰ تا حداکثر ۸۴ امتیاز از موارد جداول یازده گانه این آئین نامه را کسب نمایند، به عنوان عضو پژوهشگر باشگاه شناخته میشوند. حداکثر دوره عضویت عضو پژوهشگر از زمان احراز شرایط، ۳ سال است و پس از پایان این مدت در صورت عدم فعالیت مؤثر، به عضو عادی تغییر وضعیت پیدا خواهند کرد.

تبصره ۲: مرجع بررسی و تائید این نوع عضویت روسای باشگاه در واحدها می باشند.

۳ - ۲ ) عضو استعدادهای درخشان : اعضای پژوهشگر باشگاه که بتوانند حداقل ۸۵ امتیاز از موارد جداول یازده گانه این آئین نامه را کسب نمایند، به عنوان عضو استعدادهای درخشان باشگاه (ادب) شناخته میشوند. دوره عضویت اعضاء از زمان احراز شرایط، ۵ سال می باشد.

تبصره ۵: مرجع بررسی اولیه مدارک و مستندات، روسای باشگاه واحدها می باشند، پس از آن، بررسی و امتیازدهی توسط کمیته جذب استعدادهای درخشان در استان مربوطه صورت می گیرد، و جهت کنترل و طرح و تصویب نهایی در کمیته جذب استعدادهای درخشان به ستاد مرکزی باشگاه ارسال می شود. تسهیلاتی که ارائه آن به اعضاء استعدادهای درخشان نیاز به تصویب در شورای هدایت دارد ارائه تسهیلات با تصویب شورای هدایت خواهد بود.

۳ - ۴ عضو نخبه: اعضای استعدادهای درخشان باشگاه که بتوانند حداقل ۱۵۱ امتیاز از موارد جداول یازده گانه این آئین نامه را کسب نمایند، به عنوان عضو نخبه باشگاه تعریف می شوند، دوره عضویت این دسته از اعضاء بدون محدودیت زمانی بوده و مرجع تائید عضویت نخبه، ستاد مرکزی می باشد.

۳ - ۵ ) عضو افتخاری: متقاضیانی که بتوانند علاوه بر شرایط عمومی عضویت هر کدام از شرایط موجود در جدول اعضاء افتخاری را کسب نماینده به عنوان عضو افتخاری باشگاه تعریف می شوند. دوره عضویت این اعضاء از زمان احراز شرایط عضویت از ۲ تا ۵ سال می باشد. مرجع تائید این نوع عضویت پس از بررسی توسط روسای دفاتر باشگاه ستاد مرکزی می باشد. ستد مرکزی باشگاه می تواند از میان متقاضیان رأسا نسبت به جذب اعضای افتخاری اقدام نماید.