لغو عضویت

 

ماده ۵: هر یک از موارد زیر منجر به لغو عضویت در باشگاه خواهد شد

5-1 از دست دادن شرایط اختصاصی و عمومی مصوب

۵ - ۲ سپری شدن مدت عضویت

5-3  عدم تبعیت از مقررات باشگاه، اخلاق پژوهشی و آئین نامه های انضباطی باشگاه و یا دانشگاه.

تبصره ۱۷. شورای سند مرجع ذیصلاح برای تشخیص بندهای چهارگانه فوق میباشد.

تذکر: عضو میتواند در صورت اعتراض، به صورت مکتوب موضوع را از مرکز جذب ستاد مرکزی پیگیری نماید.