معرفی معاون

معاون پژوهش و فن آوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سید مجید علوی

استادیار ریاضی کاربردی 

آدرس الکترونیکی

alavi_ma2004@yahoo.com

 m-alavi@iau-arak.ac.ir 

مقاطع آموزشی

۱- لیسانس ریاضی کاربردی گرایش کامپیوتر سال ۱۳۷۳ از دانشگاه شهید  باهنر  کرمان.

۲- فوق لیسانس ریاضی کاربردی سال ۱۳۷۶ از دانشگاه فردوسی مشهد.

۳- دکترای ریاضی کاربردی سال ۱۳۸۴ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات


سوابق علمی واجرایی

۱-مدیر گروه ریاضی معلمین به مدت ۶ سال از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

۲-مدیر پزوهش دانشگاه ازاد اسلامی اراک از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰

۳-معاون پژوهش واحد علوم  و تحقیقات مرکزی-اراک  از سا ل ۱۳۹۰تا ۱۳۹۳

۴-نماینده انجمن سیستمهای فازی ایران در واحد اراک از سال ۱۳۸۷ تا کنون

۵-مدیر گروه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی واحد علوم و تجقیقات مرکزی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

۶-سرپرست معاونت دانشجویی واحد اراک ازسال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

۷-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد اراک از سال ۱۳۹۴تا ۱۳۹۵

۸-سرپرست معاونت پژوهش و فناوری واحد اراک


فعالیتهای پژوهشی

مقالات:

۶  مقاله ISI

۲ مقاله علمی پژوهشی

۵ مقاله کنفرانسی- ملی و بین المللی

۱ طرح تحقیقاتی درون واحدی

۱ تالیف کتاب

 

افتخارات:

عنوان پژوهشگر برتر منطقه پنج داشگاه آزاد اسلامی  سال ۸۶ در بخش مقاله برتر