معرفی معاون

 

1511683417-sh0.jpg

1511683432-sh1.jpg

 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک )از سال 84 تا کنون(
 • معاون شعبه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اراک )سال 86 الی (87
 • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک )از سال 87 تا کنون(
 • کارشناس مشمول جهاد کشاورزی استان مرکزی )سال 80 الی (83
 • کارشناس آموزش دانشگاه آزاد اراک )سال 80 الی (83
 • کارشناس آزمایشگاه دانشگاه آزاد اراک
 • مدیر نمونه سال  87 دانشگاه آزاد اراک
 • مدیر نمونه سال های 88 ، 89 ، 90 ، 91 و 92 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور
 • مولف برترواحد اراک در سال 1392
 • مولف برترواحدهای استان مرکزی در سال 1392
 • مدیر برتر پژوهش و فناوری واحد اراک در سال 1392
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1393
 • پژوهشگر برتر دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی در سال 1393
 • مجری طرح درون دانشگاهی برتر در دانشگاه های استان مرکزی درسال 94
 • مجری طرح درون دانشگاهی برتر در دانشگاه در سال 94
 • نویسنده مقاله برتر در دانشگاه های استان مرکزی در سال 95
 • نویسنده مقاله برتر در دانشگاه در سال 95
 • مدیر گروه دکتری اصلاح نباتات
 • مدیر گروه دکتری باغبانی گیاهان زینتی
 • مدیر گروه دکتری باغبانی گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
 • مدیر گروه کارشنای، کارشناسی ارشد و دکتری زراعت
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
 • مدیر گروه کارشناسی تولیدات گیاهی
 • دبیر اجرایی همایش ملی تخصصی کامپیوتر در شیمی
 • دبیر شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک
 • عضو شورای فرهنگی واحد اراک )نماینده اعضاء هیات علمی برادر(
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی
 • عضو کمیته رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • عضو شورای پژوهش فرهنگی واحد اراک
 • عضو شورای متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه
 • عضو شورای گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • عضو کمیته داوری دومین جشنواره اختراعات کوهرنگ
 • عضو هیات رئیسه پنل فون و فلور اولین همایش ملی مقابله با بیابان زدایی
 • عضو کمیته علمی همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی توسعه و زیست بوم پایدار
 • دبیر کمیته تدوین آئین نامه طرح های مشترک باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • دبیر کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان مرکزی
 • عضو شورای پژوهش و فناوری واحد اراک
 • عضو کمیته خدمات علمی ، پژوهشی دانشگاه در استان مرکزی
 • عضو ستاد هفته پژوهش و فناوری واحد اراک در سال 92
 • عضو کمیته علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • عضو کمیته علمی بخش دانشجویی در استان مرکزی
 • عضو کمیته علمی سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست
 • نماینده دانشگاه آزاد اسلامی اراک در کمیته علمی کارشناسان برتر دستگاه های اجرایی
 • عضو کارگروه صلاحیت علمی رشته کشاورزی و صنایع غذایی در هبات اجرایی جذب هیات علمی در استان مرکزی
 • دبیر هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

۴- عضویت در مجامع علمی

 • عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران
 • عضو انجمن ژنتیک ایران
 • عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • عضو جامعه نخبگان استان مرکزی
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

 

1511683453-sh2.jpg

 • ۹۰ عنوان مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی

1511683491-sh3.jpg