دفتر امور پژوهشی

اداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی 

- ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی در دانشکده‌های واحد.
- برقراری تماس با مؤسسات داخلی و خارجی بمنظور جذب همکاری آنها در امور پژوهشی.
- اعزام اعضاء‌ هیأت علمی به کنفرانسهای علمی.
- تهیه و جمع‌آوری و در دسترس قرار دادن کتب و نشریات علمی.