رئیس

رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
دکتر سعید جعفری مهرآبادی
 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی: مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب  
دکتری تخصصی: مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات  -

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS): ۶  -
تعداد مقالات ISI-Listed:  -
تعداد مقالات علمی-پژوهشی: ۶  -
تعداد کتاب تالیف و ترجمه: ۱  
تعداد ثبت اختراع:  -
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: ۲  -
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: ۳  
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: ۱  -