رئیس

رئیس اداره کتابخانه ها
عسگر اکبری
  a-akbari@iau-arak.ac.ir
 

 

سوابق آموزشی

 
کارشناسی : علوم کتابداری ، دانشگاه اصفهان ۱۳۷۳
کارشناسی ارشد: علوم کتابداری و اطلاع­ رسانی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۵
دکتری تخصصی : علم اطلاعات و دانش ­شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ۱۳۹۷

 

سوابق پژوهشی

 تعداد کتاب چاپ شده 3 عنوان

تعداد مقالات علمی 9 عنوان

تعداد مقالات سمینارهای داخلی 4 عنوان

 

سوابق اجرایی

مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی واحد اراک
رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم انسانی واحد اراک
رئیس اداره امور کتابخانه ها واحد اراک