رئیس

 رئیس اداره پشتیبانی و خدمات آزمایشگاهها و کارگاهها
  سعید حسن پور
   
 

سوابق آموزشی

 
کارشناسی :  
کارشناسی ارشد:  

 

سوابق پژوهشی

 تعداد مقالات علمی پژوهشی  ۱

تعداد مقالات سمینار داخلی وملی ۳

تعداد مقالات سمینار بین المللی 1

   

سوابق اجرایی

مسٔول آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی
رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده کشاورزی