شرایط عمومی عضویت در باشگاه

 

ماده ۱: داشتن حداقل سن ۶ سال.

 تبصره۱: درخواست عضویت متقاضیانی که سن آنها کمتر از ۶ سال باشد، در صورت دارا بودن ویژگی خاص یا برخورداری از شرایطی که متقاضی را از دیگران متمایز کند. در شورای ستاد مرکزی قابل بررسی می باشد.

ماده ۲: داشتن صلاحیت عمومی پذیرش دانشجو و اعضای هیأت علمی که در آئین نامه صلاحیت عمومی دانشگاه ارائه شده است.

تبصره ۲: دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه در شرایط مساوی نسبت به افراد خارج از دانشگاه از اولویت در عضویت برخوردارند.