تسهیلات عضویت در باشگاه

 

ماده ۶: در راستای اجرای مفاد اساسنامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و به منظور حمایت از نخبگان و فرهیختگان این مرزو بوم و تشویق این عزیزان در زمینه های تبدیل ایده به فراورده و تولید ملی و همچنین ارتقاء سطح علمی و کاهش وابستگی علمی و فنی به خارج از کشور، تسهیلات ذیل به تفکیک نوع عضویت قابل ارائه خواهد بود. برخی تسهیلات به آن دسته از فعالیتهای پژوهشی اعضاء قابل ارائه می باشد که اختصاصأ به نام های مشترک واحد مربوط و باشگاه (با رعایت الگوی صحیح آدرس دهی) ارائه شده باشد. همچنین برای دریافت برخی تسهیلات، لازم است تاریخ تهیه و یا ارائه آنها، در طول زمان عضویت متقاضی باشد. ارائه و میزان درصد برخی تسهیلات قابل ارائه به اعضاء توسط شورای ستاد باشگاه تعیین و بعد از تصویب شورای هدایت دانشگاه آزاد اسلامی قابل اعطا خواهد بود، بویژه پذیرش بدون آزمون در مقاطع بالاتر پس از تصویب شورای هدایت اجرایی می باشد.

1545047632-images.png