مصوبات شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان-جلسه پنچاه و یکم