برگزاری شورای مشترک پژوهشی و فناوری و باشگاه پژوهشگران جوان استان مرکزی