رئیس

 
دکتر محمد ایزدیخواه
استادیار

 

 

 

سوابق آموزشی

 
کارشناسی:  
کارشناسی ارشد:  
دکتری تخصصی:  

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS):  11
تعداد مقالات ISI-Listed: 2
تعداد مقالات علمی-پژوهشی: 24
تعداد کتاب تالیف و ترجمه: 3 تالیف
تعداد ثبت اختراع: 1
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته: 13
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای 37
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی:  1

 

سوابق اجرایی

 

 

سوابق اجرایی