انجمن­های علمی فعال

انجمن­ های علمی فعال

و مجوز دار

 

 

 

دانشکده فنی

برق- الکترونیک

معماری

مکانیک

رباتیک

کامپیوتر

صنایع

 

دانشکده علوم

شیمی

زیست­ شناسی

 

دانشکده پرستاری

علوم­ آزمایشگاهی

پرستاری

مامایی

دانشکده کشاورزی

گیاه­ پزشکی

زراعت

محیط زیست

دانشکده علوم انسانی

حقوق

دانشکده مدیریت

حسابداری

اقتصاد