فرم های پژوهشی دانشجویان

فرم پروپوزال و اخذ کد

تاریخ بروزرسانی

فرم درخواست معافیت از شهریه دانشجویان دکتری

۲۸/شهریور/۱۴۰۰

فرم خدمات پژوهشی متعارف شماره۱

۲۸/شهریور/۱۴۰۰

فرم درخواست خدمات پژوهشی شماره ۲

۲۸/شهریور/۱۴۰۰

فرم صورتجلسه دفاع رساله فرم شماره ۵-۱

۲۳/شهریور/۱۴۰۰

فرم صورتجلسه دفاع رساله فرم شماره ۵-۲

۲۳/شهریور/۱۴۰۰

فرم صورتجلسه دفاع رساله فرم شماره ۵-۳

۲۳/شهریور/۱۴۰۰

فرم اخذ کد  (فرم ( الف ) اخذ کد پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری)

۲۹/خرداد/۹۶

فرم پروپوزال دکتری و کارشناسی ارشد

۵/دی/۹۶

فرم گزارش دوره ای پیشرفت رساله  دکتری تخصصی

۲۲/اردیبهشت/۹۷

فرم شماره  ۲ ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد

۵/آذر/۹۷

فرم شماره ۲ ابلاغیه تصویب موضوع رساله دکتری

۵/آذر/۹۷

فرم شماره ۴ تحقیق پایان نامه ادانشجویان کارشناسی ارشد

۵/آذر/۹۷

فرم شماره ۴ معرفی نامه جهت تحقیق رساله دانشجویان دکتری

۵/آذر/۹۷

فرم شماره ۵ حمایت مالی پایان نامه ارشد

۵/آذر/۹۷

فرم شماره ۵ درخواست حمایت مالی رساله دکتری

۵/آذر/۹۷

فرم های آمادگی دفاع

 

فرم ارزشیابی کارشناسی ارشد

۲۹/خرداد/۹۶

فرم ب

۲۹/خرداد/۹۶

فرم شماره ۳ درخواست دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲۹/خرداد/۹۶

فرم ۶ دانشجویان ارشد درخواست معافیت از پرداخت شهریه 

۷/شهریور/۹۷

فرم ۷ درخواست حمایت مالی از پایان نامه های ارشد

۱/آبان/۹۷

صورتجلسه پیش دفاع از رساله دکتری (Ph.D)

۲۳/مهر/۹۷

فرم صورتجلسه دفاع دکتری

۳۰/بهمن/۹۷

فرم صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد

۲۹/خرداد/۹۶

فرم ارزشیابی دکتری

۲۹/خرداد/۹۶

فرم اطلاع رسانی زمان دفاع ارشد

۲۹/خرداد/۹۶

فرم اطلاع رسانی زمان دفاع دکتری

۲۹/خرداد/۹۶

فرم شماره ۷ درخواست دفاع ازرساله دکتری تخصصی

۲۹/خرداد/۹۶

فـرم اظهـار نظـر داورجهت دفـاع از پایان نـامه

۱۸/تیر/۹۶

فرم شماره ۶ تائید مقاله دانشجویان دکتری تخصصی

۲۰/تیر/۹۶

فرم ۶ دکتری درخواست معافیت از پرداخت شهریه 

۳۰/مهر/۹۷

فرم های چاپ مقاله در مجلات

 

بخشنامه تشویق مقالات

۱۳/آبان/۹۶

فرم جدید تشویقی مقالات

۲۳/دی/۹۷

آدرس دهی مقالات

۱۳/آبان/۹۶

فرم های مراحل بعد از دفاع پایان نامه

 

فرم تعهد اصالت پایان نامه

۲۹/خرداد/۹۶

راهنمای نگارش پایان نامه (رساله دکتری / کارشناسی ارشد) 

۲۱/فروردین/۹۷

رسید دریافت پایان نامه توسط اساتید

۲۹/خرداد/۹۶

فرم مربوط به هیات داوران

۲۹/خرداد/۹۶