دانشکده مدیریت

 دانشکده مدیریت

مجموعه کارگاههای این دانشکده با فضایی به مساحت حدود 100 متر مربع شامل کارگاههای ذیل می باشد .