امور پژوهشی

مدیر پژوهش
دکتر سید مهدی نبئی
مربی
 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
کارشناسی ۱۳۷۱ علوم باغبانی دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد ۱۳۷۵ باغبانی دانشگاه جهرم
دکترای تخصصی ۱۳۹۸ باغبانی علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمت عنوان سمت نوع استخدام نوع همکاری پایه
دانشگاه آزاد اسلامی اراک عضو هیات علمی رسمی قطعی تمام وقت ۱۷