امور پژوهشی

مدیر پژوهش
دکتر مجید رمضانی
دانشیار
 

 

سوابق آموزشی

 
کارشناسی:  
کارشناسی ارشد:  
دکتری تخصصی:  

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات ISI (WOS):  
تعداد مقالات ISI-Listed:  
تعداد مقالات علمی-پژوهشی:  
تعداد کتاب تالیف و ترجمه:  
تعداد ثبت اختراع:  
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:  
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای  
تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی:  

 

سوابق اجرایی